Amely az alulírott helyen és napon létrejött  egyrészről a

……………………………………………………………………………………

Székhelye:                          ………………………………………………………………

Cégjegyzék száma:            ………………………………………………………………

Adószáma:                        ………………………………………………………………

Képviseli:                       ………………………………………………………………

továbbiakban:                  „Megbízó”

másrészről a

 

Hofmann Kft.

Székhelye:                         2092 Budakeszi Budaörsi út 11.

Cégjegyzék száma:           13-09-131291

Adószáma:                        10677759-2-13

Bankszámla száma:            10918001-00000427-09180005

Képviseli:                          Ballun Katalin

a továbbiakban:                 „Megbízott”

között

 

1. A szerződés tárgya és tartalma:

1.1. Megbízott elvégzi a Megbízó és a kapcsolt vállalkozásai közötti szerződések tekintetében alkalmazott transzferárak elemzéséhez segítséget nyújtó benchmarking tanulmányt, a

…………………………………………………… iparágra és

…………………………………………………… üzleti évre vonatkozóan

magyar nyelven.

.

2. Jogok és kötelezettségek

2.1. A szerződés teljesítése során a Felek kölcsönösen együttműködnek.

2.2. A Megbízó gondoskodik arról, hogy minden a szerződés teljesítéséhez szükséges információ hozzáférhetővé váljon Megbízott számára, és nem tart vissza semmilyen információt, ami a szerződés teljesítéséhez szükséges. Megbízó a Megbízott által kért minden információt időben rendelkezésre bocsát. Megbízott nem felel a szerződés teljesítésében bekövetkező késedelméért, amennyiben az a Megbízónak felróható késedelmes adatszolgáltatás miatt következik be.

2.3. Megbízott, a szerződés teljesítésével kapcsolatos kötelezettségeit részrehajlás nélkül, kizárólag a jogszabályoknak megfelelően, pontosan, a legmagasabb szakmai színvonalon, legjobb tudása szerint köteles teljesíteni.

2.4. Megbízott a szerződés teljesítése során a Megbízó érdekeinek megfelelően köteles eljárni.

2.5. Megbízott jogosult a teljesítéséhez harmadik személy bevonására. Megbízott a harmadik személy igénybevételéért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. A Megbízó által kijelölt harmadik személyért a Megbízott nem felel.

2.6. Megbízott független elemzés alapján alakítja ki véleményét. Amennyiben a hatályos magyar jogszabályok nem adnak egyértelmű alapot a megbízás teljesítése során felmerülő adózást érintő problémák megítéléséhez, akkor Megbízott véleményét a hatályos magyar jogszabályok saját maga általi értelmezése, az adóhatóság legutóbb ismert gyakorlata, illetve állásfoglalások alapján alakítja ki.

2.7. Felek tudomásul veszik, hogy az illetékes magyar adóhatóság jogosult vizsgálatot folytatni az adóalapot és a dokumentációt illetően, és a Megbízott tanácsa nem jelenti azt, hogy az adóalap, az alátámasztó dokumentumok és okmányok teljes mértékben elfogadásra kerülnek az adóhatóság által és mentesek minden hibától.

2.8. A Megbízott által elkészített dokumentumok kizárólag a Megbízó javára használhatók fel, azok bármely részletét, a Megbízón kívüli harmadik fél, kivéve a Megbízó érdekkörébe tartozó feleket és az Adóhatóságot, a Megbízott hozzájárulása nélkül nem használhatja fel.

2.9. Megbízott támaszkodhat bármely olyan személytől – akit a Megbízó előzetesen írásban meghatalmaz- származó szóbeli vagy írásbeli útmutatásra, kérésre, értesítésre vagy információra, a Megbízó felhatalmazta ilyen célú kommunikáció folytatására, és erről a tényről írásban értesíti a Megbízottat („felhatalmazott személy”). Megbízott a Megbízóval vagy a felhatalmazott személlyel kommunikálhat e-mail útján is, és a Megbízó ennek a kommunikációs módszernek az elfogadásával vállalja az esetleges kockázatokat (beleértve az ilyen kommunikáció eltérítésének vagy az ahhoz történő engedély nélküli hozzájutásnak biztonsági kockázatait, a kommunikáció eltorzításának kockázatát és a víruskockázatokat, valamint az egyéb veszélyes eszközökből származó kockázatokat is) továbbá, hogy vírusellenőrzéseket hajt végre.

2.10. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott szolgáltatásai publikálása és promóciója érdekében a Megbízó számára végzett munkáját (beleértve az 1. pontban említett feladatokat), publikációnként a Megbízóval előzetesen egyeztetett részletezettséggel hozza nyilvánosságra.

.

3. A szerződés hatálya, határidők

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a benchmarking tanulmány tervezetét 78 órán belül elkészíti, onnantól számítva, hogy a Megbízó rendelkezésre bocsátja a szükséges dokumentumok listájában szereplő információkat és dokumentumokat.

3.2. Megbízott a benchmarking tanulmány végleges változatát egy héten belül elkészíti, onnantól számítva, hogy a Megbízó a tervezetet véleményezte és a Felek ezt egyeztették.

3.3. Jelen szerződés mindkét Fél aláírásával lép hatályba és a benne foglaltak teljesüléséig marad érvényben.

 

.

4. Megbízási díj és annak megfizetése

4.1. Megbízottat az 1. pont szerinti feladatok elvégzéséért 145.000.- Ft + ÁFA, azaz száznegyvenöt-ezer Forint + ÁFA megbízási díj illeti meg. A megbízási díj tartalmaz minden a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő költséget.

4.2. A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy 4.1. pontban meghatározott megbízási díjat a Megbízó a Megbízott által kiállított számla ellenében előre utalással fizeti meg.

.

5. A dokumentumok megírásához használt nyelv

5.1. A Felek közötti kommunikáció elsődleges nyelve magyar.

5.2. Megbízott a Megbízó által feltett kérdésekre magyar nyelven válaszol.

5.3. A Megbízott által elkészített transzferár dokumentációk nyelve magyar.

5.4. A Megbízott által elkészített transzferár dokumentáció eredményeket összefoglaló dokumentumok nyelve magyar.

.

6. Titoktartási rendelkezések

6.1. A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést - jogvita esetén, a Megbízó és a Megbízott tulajdonosi körébe tartozó szervezeteket és cégeket, valamint az arra jogosult ellenőrző szerveket kivéve – harmadik félnek nem szolgáltatják ki.

6.2. Megbízót és Megbízottat a jelen szerződésben foglalt adatok, tények tekintetében, valamint a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott minősített, vagy más titkot képező illetőleg nem nyilvános, bizalmas adatok és információk, továbbá személyes adatok, információk tekintetében az ezekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő titoktartási kötelezettség terheli.

.

7. Felelősség

7.1. A Megbízottat teljes körű felelősség terheli az 1. pontban meghatározott feladatok pontos és magas szakmai színvonalon történő ellátásáért.

7.2. Megbízott szerződésszegése, illetve hibás teljesítés esetén Megbízottat kártérítési kötelezettség terheli, amennyiben Megbízót emiatt kár éri. A kártérítési összeg felső határa a szolgáltatási díj összege.

7.3. Abban az esetben, ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles erre figyelmeztetni, ha a Megbízó az utasításhoz ezt követően is ragaszkodik úgy a Megbízott jogosult az utasítást írásban kérni, ebben az esetben a felmerülő felelősség és károk a Megbízót terhelik.

7.4. Nem feladata azonban a Megbízottnak a Megbízó részéről átadott dokumentumok, adatok és információk valóságtartalmának vizsgálata, ennek megfelelően a Megbízott kizárja a felelősségét azokban az esetekben, amikor jogellenes állapot vagy a bekövetkezett kár a Megbízott részére átadott dokumentumok, adatok és információk fiktív, hiányos vagy megalapozatlan volta miatt következett be.

7.5. Megbízott jelen megbízással kapcsolatos felelőssége Megbízó tekintetében a jelen szerződés szerinti megbízási díj mértékéig terjed.

7.6. Megbízott felelőssége nem terjed ki sem az elmaradt haszonra sem harmadik felek által a Megbízóval szemben benyújtott kártérítési követelésekre. Megbízott nem tehető felelőssé váratlan veszteségekért illetve következmény-károkért még akkor sem, ha ezek bekövetkezésének lehetőségéről információt kaphatott.

7.7. Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott által nyújtott adótanácsadás és az ennek keretében, illetve ennek alapján készített dokumentumok a bennük hivatkozott tényeken és feltételezéseken alapulnak. Amennyiben ezekben a tényekben és feltételezésekben változás áll be, akkor ennek hatása lehet az adótanács és az ennek keretében vagy ez alapján elkészített dokumentumok érvényessége.

.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A fenti feltételezéseket és összegeket mindkét fél, mint akaratéval egyezőt elfogadja.

8.2. A Megbízott és a Megbízó jelen szerződés teljesítésével összefüggésben okozott bármilyen szerződésszegéséért vagy káráért a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

8.3. A Felek a jelen szerződést csak egyeztetést követően, közös elhatározással, írásban módosíthatják.

8.4. A jelen szerződést bármelyik fél rendkívüli felmondással megszűntetheti, amennyiben a másik fél a jelen szerződésből fakadó valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és ez a szerződésszegés a fél tértivevényes levélben küldött felszólítása ellenére az annak megszűntetésére megszabott ésszerű határidőn túl is fennáll. A rendkívüli felmondás a szerződést azonnal hatállyal szűnteti meg.

8.5. A felmondást írásban kell bejelenteni.

8.6. A jelen szerződésben nem szereplő kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai irányadók.

8.7. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük a jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. Ha a tárgyalások 30 napon belül nem vezetnek eredményre, úgy a Felek az esetleges jogvita eldöntésére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A Választott Bíróságnak az eljárási szabályoknak megfelelően kell intézkednie. A választott bírák száma három. Az eljárás lefolytatása Budapesten, magyar nyelven történik. A döntés és a választott bírók ítélete végleges, jogerős, megfellebbezhetetlen és érvényesíthető bármely illetékes joghatóságnál.

8.8. Jelen szerződést a Felek – a közöttük korábban létrejött szóbeli megállapodás írásbeli formába foglalásaként – az alulírott helyen és időpontban, elolvasás és az abban foglaltak megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyező, jóváhagyólag írták alá. A két, egymással szó szerint megegyező példányban elkészített szerződés egy-egy aláírt példánya a szerződő Felek képviselőit illetik meg.

 

Budapest, 20………..

 

 

 

Megbízó nevében:                                                                   Megbízott nevében:

 

……………………………………………………              …………………………………………......

Copyright © 2017. M&A World Support Center - Hofmann Kft.                  www.mandaworld.org                   mandaworld@mandaworld.org                  Általános és Adatvédelmi Szabályzat